Програма и стандарди

Процесот на едукација во ТТЦ Скопје, не зависно од типовите на курсевите и обуките, е целосно во согласност со високите едукативни и професионални стандарди, пропишани од меѓународните асоцијации IATA и UFTAA. Поставен и реализиран, под мониторинг на единствениот IATA Институт, со седиште во Монтреал - Канада, овој процес на едукација е апсолутно ист како и во било кој друг овластен IATA тренинг центар во светот. Севкупната имплементација на процесот за обука и едукација на професионални кадри во туризмот и авио индустријата, е под целосен увид и надзор на IATA институтот и од нив овластените лица во регионот и во Република Македонија. Заокружениот процес на едукација, составен од предавања, вежби и проверки на стекнатите знаења, со полагања на предвидените испити за меѓународна диплома и сертификат во самиот ТТЦ центар, воедно е потврда и за неговата успешност во имплементирањето на профеионалните IATA и UFTAA стандарди.


Last modified: Thursday, 23 February 2017, 4:02 PM