GDS Fares and Ticketing Course, Amadeus, Certificate course

ШТО ЌЕ НАУЧИТЕ
По завршување на овој курс, ќе бидете обучени:
- Да ги анализирате прикажаните пораки, на глобалните дистрибуциски ситеми (ГДС), прилагодени на милјажниот систем за пресметување на цените.
- Да одредувате и пресметувате цена, за различни видови на авионски патувања.
- Да ги читате, толкувате и применувате правилата на цените.
- Да проверувате дали се исполнети правилата, за примена на одредена тарифа, при пресметување на цена за одреден интинерер за патување.
- Да користите (ГДС) Глобален дистрибуциски систем (Амадеус ), за издавање на авио билети по мануелно пресметани цени, за одредени резервации.

Last modified: Friday, 5 May 2017, 11:16 AM